The Great Wild Life

Eshab-ı Kehf

Eshab-ı Kehf, Bizans döneminde olduğu gibi Selçukluların fethinden sonra da Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal bir mekan kabul edilip önemli bir ziyaret yeri olmuştur.

Eshab-ı Kehf, Bizans döneminde olduğu gibi Selçukluların fethinden sonra da Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal bir mekan kabul edilip önemli bir ziyaret yeri olmuştur. Eshab-ı Kehf iki kelimeden oluşan Arapça bir tamlamadır. Kehf; oyuk, in, mağara anlamlarına gelir. Bu kelimenin Arapça eş anlamlısı ‘ğar’dır. Eshabın iki anlamı vardır. İlki sahibin çoğuludur. Dolayısıyla Eshab-ı Kehf bu anlamda mağara arkadaşları anlamına gelir.

Diğeri ise dostlar, arkadaşlar anlamında kullanılan eshaptır ki bu anlamıyla da mağara dostları, mağara arkadaşları ve mağara yaranı anlamlarına gelir. Bazı kaynaklarda putperest Dakyanus Şakamnoz’un Fars meliklerinden Meliku’l Cabbar Dakyanus olduğu, M.S. 60 yılında hayatta olduğu ve Efsus’u kedisine başkent yaptığı belirtilir. Bir başka Hıristiyan kaynağında ise olay, 201- 250 yılları arasında yaşayan Roma kralı baskıcı Decius zamanında olduğu kaydedilmiş.

Yapılan araştırmalara göre Mağara Arkadaşları’nın, tevhit inancının yerine teslis inancının hakim olduğu geç dönem Hıristiyanlık zamanında değil, erken dönem Hıristiyanlık zamanında yani miladi birinci asrın ortalarından sonra uyudukları tahmin edilmektedir. Hatta bazı kayıtlarda, net bir şekilde M.S. 68 tarihi verilmektedir. Bazı belgelerde ise olayın, 54-68 yılları arasında Roma İmparatoru Sezar Neron zamanında, Kapadokya Eyaletine bağlı Arabissos (Efsus) şehri valisi Daklinius döneminde, 65-68 yılları arasında vukuu bulduğu belirtilmiş ki olayın tarihi seyrine en uygun dönem budur.

Benzer Yazılar